Rregullat e përdorimit - Banka e Fundit Facebook Twitter Instagram LinkedIn Youtube

Rregullat e përdorimit

____________


Të nderuar vizitorë!

Të drejtat e materialeve në këtë faqe janë të thjeshta edhe siç vijojnë më poshtë.

  • Materialet të cilat kanë autorë të shënuar në fillim ose në fund të artikullit i përkasin autorit i cili është shënuar.
  • Materialet të cilat nuk kanë autorë të shënuar në fillim ose në fund të artikullit janë nën autorësi të faqes www.bankaefundit.com dhe të gjitha të drejtat i mbanë kjo faqe.
  • Studimet janë të referuara dhe referencat kanë datën e caktuar. Ndërrimi i tyre nuk i takon përgjegjësisë sonë.

Nëse puna jonë kopjohet...

           Duke qenë se në faqen tonë janë paraqitur punë dhe detyra shkollore të përfunduara, shumë lehtë ato mund të kopjohen dhe jo të përdoren si ndihmë për realizimin e një pune origjinale. Në një situatë të tillë qoftë drejtuesit e faqes, apo edhe nxënësit që kanë realizuar materialet nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. 
Arsyeja e publikimit të materialeve në faqen tonë është lehtësimi i punës së nxënësve dhe jo përvetësimi apo kopjimi i këtyre materialeve për t’i prezantuar si punë vetjake. 
Mësuesit apo çdo person tjetër përgjegjës për vlerësimin e punës së nxënësit duhet ta ketë të qartë që ne nuk publikojmë detyra të gatshme, por thjesht japim ide për realizimin e një pune të mirë. Marrja e një detyre të gatshme prej nxënësve nuk është në interesin tonë, por nëse kjo ndodh ne nuk jemi aspak përgjegjës. 
Ju Faleminderit Për Mirëkuptimin!

Referimi

          Nëse artikujt përdoren si burime për punime të ndryshme kërkimore ose studiuese atëherë referimi bëhet kështu: www.bankaefundit.com (viti i postimit të artikullit), Titulli i artikullit, Linku i artikullit.


Shembull: www.bankaefundit.com (2017), Trigonometria - Projekt Matematikë, http://www.bankaefundit.com/2017/04/trigonometria-projekt-matematike.html

Shpërndarja e artikujve nëpër faqe interneti

          Shpërndarja e artikujve nëpër faqe tjera të internetit është e lejuar me kusht që së paku poshtë artikullit të qëndrojë emri i autorit dhe emri i faqes me prapashtesë. Në rast se artikulli nuk ka një autorë, duhet të paraqitet vetëm emri i faqes.

Shembull:Autor: Emër Mbiemër
Postimi i referuar nga: www.bankaefundit.com

Në rast ndërlikimesh

          Nëse në faqen tonë hasni një material të punuar prej jush, por të publikuar nën një emër tjetër jeni të lutur të na kontaktoni. Pasi të vërtetoni me fakte se materiali është i juaji ne do të veprojmë menjëherë duke hequr materialin ose duke ndryshuar emrin sipas vullnetit tuaj.

4 Qershor 2017
Banka e Fundit